Řád burzy

 

ŘÁD PRO POŘÁDÁNÍ BURZ

Společnosti pro studium nábojů ČR (dále jen SPSN) platný od září 2012

1.   Burzy SPSN nejsou veřejně přístupné. Přístup  mají pouze členové této společnosti a společností obdobného charakteru (Slovenský klub sberatelov nábojov, Evropská společnost pro studium nábojů, IAAA atd.) a jejich hosté. Po celou dobu konání burzy budou nosit visačku (členský průkaz).

2.   Na burzu mohou na doporučení člena SPSN přijet a zúčastnit se noví zájemci o členství, držitelé zbrojního průkazu (ZP) skupiny A, kteří si členství ve SPSN vyřídí osobně na místě.

3.   Vpuštěni budou pouze hosté konkrétních přítomných členů, kteří jsou povinni seznámit svého hosta s platnými pravidly (řádem) pro konání burzy. S ohledem na omezené prostory pro pořádání burzy může člen společnosti přivést nejvýše jednoho hosta. Ve výjimečných případech projedná předem přítomnost více hostů s výkonným výborem společnosti. Hosté po kontrole totožnosti (identifikaci) obdrží od pořadatelů  akreditační vizitku. Hosté, kteří mají v úmyslu na burze nakupovat, prodávat a vyměňovat se  prokáží  platným ZP skupiny A a obdrží odlišnou akreditační vizitku, kterou budou nosit po celou dobu přítomnosti na burze.

4.   Na burzu mohou přijet a účastnit se jí i rodinní příslušníci členů SPSN. Budou rovněž označeni zvláštní akreditační visačkou, kterou budou nosit po celou dobu přítomnosti na burze.

5.   Každý účastník burzy, který je oprávněn náboje vyměňovat, nakupovat nebo prodávat bude opatřen visačkou s členskou legitimací nebo příslušnou akreditační visačkou. Zbrojní průkaz kat. A  musí mít  u sebe. Kontrola těchto dokladů před započetím burzy bude podmínkou pro vydání akreditační visačky (náramku) každému účastníku pro konanou burzu. Osoba bez visačky s členskou legitimací a akreditační visačky (náramku) bude z burzy vykázána.

6.   Jsme Společnost pro studium nábojů. Na burze budou vystavovány, měněny, prodávány a kupovány jen zákonem povolené náboje sběratelského charakteru, jejich komponenty a věci se sběratelstvím nábojů úzce související. Tedy pásky, rámečky, krabičky (obaly nábojů) pomůcky k přebíjení nábojů, zásobníky a sumky. Dále literatura, časopisy, katalogy a prospekty, týkající se oboru sběratelství nábojů.         

7.   Na burze zásadně nebudou vystavovány, vyměňovány a prodávány zbraně jakéhokoliv druhu, včetně zbraní nepodléhajících registraci ze zákona (např. chladné, vzduchové, historické), součásti těchto zbraní, polotovary apod. Tento zákaz se týká i dalších věcí majících charakter vojenského materiálu (optika, součásti uniforem, militárie apod.)                      

8.   Na burze bude s ohledem na platný zákon o zbraních  a střelivu (Úplné znění č.48/2009 Sb.) zásadně vyměňováno, prodáváno a  nakupováno:

      8.1 Střelivo, které ve smyslu zákona o zbraních a střelivu nespadá do kategorie A - zakázané střelivo

            a munice

      8.2 Neaktivní střelivo

            - Znehodnocené střelivo a munice (identifikované podle Vyhl.č.374/2002 ve znění Vyhl. č. 632/

              2004 Sb.Postup při znehodnocení a ničení zbraní a střeliva a výroby jejich řezů)

            - Řez střelivem a municí (identifikované jako u předchozího)

            - Delaborované střelivo a munice (zbavené výbušnin a jiných aktivních muničních náplní,

               neoznačené podle výše uvedené vyhlášky)

            - Makety střeliva a munice (včetně školních nábojů a munice)

9.   Na burze tedy zásadně nebude vyměňováno, prodáváno a nakupováno střelivo a munice zařazené dle zákona o zbraních a střelivu do kategorie A - zakázané střelivo.  Kategorie A dle stávajícího znění zákona zahrnuje :

      9.1 Střelivo se střelou  průbojnou, výbušnou nebo zápalnou (a kombinace)

      9.2 Střelivo pro krátké zbraně se střelou šokovou nebo střelou ke zvýšení ranivého účinku

      9.3 Střelivo které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení

      9.4 Munice

    Netýká se to střeliva a munice uvedených do stavu neaktivního střeliva a munice(spadá do kategorie D).

10. Střelivo zakázané (kategorie A) může být na burze pouze vystavováno  a to zásadně jen legálně držené na základě příslušné výjimky, přičemž jeho držitel musí mít u sebe platnou výjimku.

Zvláštní upozornění

V novém zákoně č.483/2008 Sb.  v § 76 odst. 3 písmeno a), je jakékoliv vlastnictví, držení a nošení (zbraní) a střeliva v rozporu s § 8, který toto upravuje, označeno (kvalifikováno) jako správní delikt – přestupek s hrozbou sankce, pokuty až do výše 50.000,- Kč.

I když se ve smyslu tohoto zákona jedná o odpovědnost jednotlivce jistě každý pochopí důsledky vyplývající při zjištění protiprávního jednání přímo na konané burze pro její organizátory a tím i pro celou naší SPSN. I proto je pořadatelům, určeným výkonným výborem SPSN dána pravomoc vůči přestupkům proti organizačnímu řádu burzy zasáhnout, napomenout je a případně je z účasti na burze vyloučit.

Burza je konána v uzavřeném objektu s vyloučením veřejnosti.  Proto se zákazy uvedené zejména v odst. 7   tohoto organizačního řádu vztahují nejen na sál, kde je burza nábojů konána, ale i na prostory přilehlé, zejména na parkoviště a proto i zde bude fungovat pořadatelská služba.