Stanovy společnosti

 • STANOVY   SPOLEČNOSTI  PRO  STUDIUM  NÁBOJŮ, z.s.

  __________________________________________

   

  Článek  1 – Název, sídlo a působnost

  1.        Název organizace působící v České republice je Společnost pro studium nábojů, z.s.       (dále jen Společnost),

  2.        Sídlo Společnosti je v Mokré – Horákově (PSČ 664 04), část obce Horákov, č.27, okr.      Brno -venkov,

  3.        Společnost je dobrovolným, politicky nezávislým spolkem  , která jedná svým jménem, nese odpovědnost za své závazky a její                  pravomoc je vymezena pouze těmito stanova-   mi a obecně závaznými právními předpisy,

  4.        Společnost má právo na vytvoření vlastní symboliky.

  Článek 2 – Hlavní činnost společnosti

  1.         Společnost je dobrovolnou organizací občanů, kteří se sdružují s cílem:

              a./ provádění a organizování badatelské činnosti na úseků nábojů, historie jejich výroby a vývoje, historie firem vyrábějících náboje                  a zbraně, včetně právní úpravy tohoto úseku,

              b./ provádění sběratelské činnosti nábojů v rámci platných právních předpisů,

              c./ organizování regionálních a celostátních  setkání, srazů a burz pro své členy, s možnou  mezinárodní účastí,

  2.         Společnost je oprávněna vyvíjet informační a publikační činnost,

  3.         Společnost spolupůsobí při tvorbě a projednávání zákona o zbraních a střelivu a jeho prováděcích předpisů,

  4.         Společnost spolupracuje s ostatními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž činnost by mohla různou formou přispět                   k uvedené hlavní činnosti této Společnosti. Rovněž spolupracuje s obdobnými organizacemi v zahraničí, zejména                             Evropskou společností pro studium nábojů a Mezinárodní asociací  sběratelů nábojů.

  Článek 3 – Členství

  1.         Členství je individuální

  2.         Členem Společnosti se může stát občan starší 18 let, který podá Společnosti písemnou přihlášku, v níž se zaváže podílet se              aktivně na činnosti, platit členské příspěvky, respektovat stanovy Společnosti a rozhodnutí členské schůze i výkonného                  výboru,

  3.         O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor Společnosti,

  4.         O výši členských příspěvků a jejich případných změnách rozhoduje členská schůze,

   

  Článek 4 – Čestné členství

              Členská schůze  může udělit čestné členství ve Společnosti občanům ČR i cizincům, kteří jsou významnými odborníky na úseku                   bádání a sběratelství nábojů, případně zbraní.

  Článek 5 . Práva a povinnosti

  1.         Každý člen má právo:

              a.          všestranně se podílet na činnosti Společnosti

              b.          být informován o dění ve Společnosti

              c.          podávat návrhy a připomínky

              d.         zúčastnit se všech akcí Společnosti a členských schůzí

  2.         Všichni členové společnosti mají právo volit a být voleni do orgánů Společnosti,

  3.         Všichni členové Společnosti jsou povinni řídit se stanovami, platit členské příspěvky a respektovat usnesení členské schůze             a výkonného výboru Společnosti.

  Článek  6  - Zánik členství

  1.         Členství ve Společnosti zaniká:

              a./   úmrtím člena

              b./   vystoupením člena

              c./   vyloučením člena

              d./         při nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené výkonným výborem zaniká automaticky                                              posledním dnem marného uplynutí této lhůty

  2.         Vystoupení oznamuje člen výkonnému výboru Společnosti písemnou formou a členství zaniká dnem tohoto oznámení,

  3.         Člen může být vyloučen, jestliže  závažným způsobem porušil stanovy Společnosti nebo usnesení členské schůze. Člena                 vyloučí výkonný výbor a vyrozumí jej písemným rozhodnutím. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí navrhnout                   písemnou formou, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala revizní komise Společnosti,

   

  Článek  7 – Orgány Společnosti

  Orgány Společnosti jsou:

              a./   nejvyšším orgánem Společnosti je členská schůze

              b./   statutárním orgánem Společnosti je výkonný výbor

              c./   kontrolní komise

  Článek 8 – Členská schůze

  1.         Členská schůze je nejvyšším orgánem Společnosti,

  2.         Koná se  nejméně jednou ročně, svolává ji písemně a její program navrhuje výkonný výbor Společnosti nejméně jeden                    měsíc předem,

  3.         Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí a usnesení jsou přijímána, jsou-li              schválena nadpoloviční většinou přítomných členů,

  4.         Členské schůzi přísluší zejména:

              a./         rozhodovat o všech základních otázkách činnosti  Společnosti

              b./         schvalovat, doplňovat a případně měnit stanovy Společnosti

              c./         projednávat a schvalovat zprávy o činnosti Společnosti, výkonného výboru a                   revizní komise

              d./         určovat výši členských příspěvků a rozhodovat o nakládání s těmito prostředky

              e./         volit předsedu, místopředsedu a členy výkonného výboru a revizní komise                       Společnosti

  Článek  9 – Výkonný výbor

  1.         Výkonný výbor řídí a zajišťuje činnost Společnosti v období mezi jednotlivými zasedáními členské schůze, schází se dle                   potřeby na základě svolání svým předsedou,

  2.         Výkonný výbor je nejméně pětičlenný a jeho členové jsou voleni členskou schůzí na dvouleté období. Členy výkonného                  výboru jsou jeho předseda, místopředseda, finanční hospodář a nejméně dva další členové,

  3.         Předseda výkonného výboru je volen členskou schůzí na návrh výkonného výboru, a je současně předsedou (prezidentem)             Společnosti

  4.         Výkonný výbor rozhoduje o přijetí nových členů a o vyloučení členů

   

  Článek  10  – Zastoupení Společnosti

  Společnost zastupuje ve všech záležitostech její předseda (prezident), ostatní členové výkonného výboru pouze na základě písemného zmocnění.

  Článek  11 – Kontrolní komise

  1.         Kontrolní komise dozírá nad hospodařením Společnosti a výkonného výboru, a to zejména se zřetelem na dodržování o                 obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti,

  2.         Kontrolní komise je tříčlenná a volí ji  členská schůze Společnosti. Revizní komise volí ze svého středu předsedu,

  3.         Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výkonném výboru.

  Článek  12 – Majetek Společnosti

  1.         Zdrojem majetku Společnosti jsou zejména:

                           -  členské příspěvky

                           -  dotace, subvence a dary

  2.         Finanční prostředky jsou spravovány finančním hospodářem Společnosti, který je členem výkonného výboru

  3.         Nakládání s finančními prostředky se řídí obecně platnými předpisy a stanovami Společnosti.

   

  Článek 13 – Seznam členů Společnosti

  Seznam členů je veden v elektronické formě na webových stránkách Společnosti.

  Článek  14 – Řešení sporů

  Při řešení sporů vyplývajících z členství nebo činnosti Společnosti rozhoduje členská schůze.

  Článek  15 – Zánik Společnosti

  Společnost zaniká, rozhodne-li o tom dvoutřetinová většina členů na členské schůzi.

  Článek 15 – Závěrečná ustanovení

  Tato úprava stanov Společnosti provedená v souladu s ustanoveními nového Občanského zákoníku byla schválena členskou schůzí Společnosti dne 13. září 2014.

   

  Štoky, 13. září  2014

  Předseda společnosti ing.Vladislav Badalík