Zápis z valné hromady společnosti konané dne 15. Září 2012 ve Štokách při příležitosti podzimního srazu společnosti

Společnost pro studium nábojů, Česká republika
Adresa: 664 04 Mokrá – Horákov, Horákov 27
IČO 72553316

Zápis z valné hromady společnosti konané dne 15. Září 2012 ve Štokách při příležitosti podzimního srazu společnosti

Přítomno 68 členů, v průběhu jednání se dostavilo ještě 5 členů
Valná hromada se konala ve smyslu článku č.8 stanov společnosti

1) Jednání řídil předseda společnosti Ing. Vladislav Badalík. Na úvod přivítal přítomné a informoval je, že náplň valné hromady je tentokrát méně rozsáhlá a většinou jen informativní. Vyzval přítomné k doplnění programu pokud mají cokoliv dalšího k projednání. Nestalo se tak.
2) Seznámil přítomné s úpravou Řádu pro pořádání burz SPSN, kterou provedl výkonný výbor společnosti v reakci na připomínky některých členů a na zkušenosti z jarního srazu společnosti. Nové znění řádu bylo vyvěšeno při vstupu do sálu, kde je pořádána burza a bude zavěšeno na webových stránkách společnosti. Zejména se jedná o úpravy:
- Burza není veřejná a veřejnosti přístupná (dosud nebylo výslovně uvedeno)
- S ohledem na omezený prostor si člen může přivést maximálně jednoho hosta. Ve výjimečných případech účast více hostů po předchozím projednání s výkonným výborem. Vpuštěni budou pouze hosté konkrétních členů, kteří s tímto musí souhlasit a svého hosta poučí o Řádu pořádání burz. Pokud host bude moci vyměňovat (nakupovat) náboje, musí při vstupu předložit ZP skupiny A.
- Členové SPSN, ECRA, IAAA, SK budou po celou dobu burzy nosit viditelně svůj členský průkaz. Členové, hosté i rodinní příslušníci budou rovněž po celou dobu nosit akreditační označení, aby bylo na první pohled jasné kdo může vyměňovat náboje.
- Náboje zakázané dle §4 zákona o zbraních může oprávněný člen (výjimka ) pouze vystavovat (jen legálně držené a musí u sebe mít výjimku) a nemůže s nimi jinak nakládat.
3) Připomenuto bylo splnění loňského usnesení – registrace doplňku stanov na MV ČR, získání IČO, zavedení nových členských průkazů (zbytek byl vydán na místě, nepřítomným budou zaslány poštou), zavedení bankovního účtu a elektronického účetnictví, zavedení webových stránek společnosti atd. Důrazně bylo připomenuto, že je ještě řada členů, kteří nesplnili svou povinnost a neposlali fotografii a vyplněný dotazník pro vypracování nového členského průkazu a evidence na webu.
4) Podle článku 3 stanov byl výkonným výborem jmenován čestným členem společnosti pan Adam Popiel, který je ještě ve svých 93 letech aktivním členem společnosti a každoročně se účastní jarních srazů.
5) Pan Roman Straka informoval, že na místě vybírá členské příspěvky na rok 2013, aby je přítomní nemuseli posílat. Ostatní je pošlou bankovním převodem nebo složenkou na účet společnosti do konce letošního roku. Poněvadž pro některé členy je posílání peněz složenkou na konto problém, bude v časopise společnosti č.4 uveden vzor vyplnění.
Zapsal: Ing. Vladislav Badalík